Indien geleverd Indien geleverd


U kunt kerkdiensten beluisteren via de link 'Kerkdiensten' in het Extra menu hier rechts.

» Liturgie zondag 12 augustus 2018 (in PDF) 
 

Orde van dienst voor de viering
van zondag 29 juli 2018
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk Vlaardingen
zoek Mij en leef!
 

        Voorganger : Erik Boet
        Organist
: Guus Korpershoek
 De kaarsen worden aangestoken


Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
 
Welkom

Wij zingen staande lied 382

 
2.
Waarom toch uw geld en uw moeite te geven
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt?
Kom allen tot mij en uw ziel zal herleven
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt.
Hier weet gij met harten, met handen en monden
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden.
3.
O zoekt toch de Here, hier wordt Hij gevonden.
Aanbid Hem en prijs Hem, hier is Hij nabij.
Nu is het de goede, gezegende stonde.
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij.
De vallende mensen die nu zich bekeren
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren.

 
Bemoediging                          

V.:     Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.:     die hemel en aarde gemaakt heeft
V.:     die trouw is tot in eeuwigheid
g.:     die niet laat varen het werk van zijn handen.
 
Groet:

V.:     De Heer zij met u
g.:     ook met u zij de Heer.
 
(hierna gaan we zitten)
 
Wij zingen lied 281:1-5
2.
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
3.
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
   
4.
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
5.
Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!
 
hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

Waarna we zingen:    Heer ontferm U over ons
                                   Christus ontferm U over ons
                                   Heer ontferm U over ons
  
Wij zingen lied 281 : 6-10 1-4
6. 7.
De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!
Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!
   
8. 9.
Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!
Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!
   
10.  
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!
 
 

                                       DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
 
Met de kinderen
 
                      
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Genesis 11 : 1-9
 
Wij zingen lied 283, 1, 2 en 3
2. 3.
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Lezing: Handelingen 17 : 26-29
 
Wij zingen lied 675

2.

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Uitleg en verkondiging 
 
Wij zingen lied 360 : 1 -6

 
2. 4.
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
   
5.  
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.
Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.
   
6.  
Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
 

                   De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

                                DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
 
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:     

V.:     Dat bidden wij in uw naam
g.:     Heer, hoor ons
 
Stil gebed
 
Onze Vader (oecumenisch)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen.
 
Mededelingen
 
Inzameling van de gaven voor:

1e = Kerk in actie / zending
2e = Protestantse gemeente te Vlaardingen
 

Bij de uitgang staat de bloemenpot!

We zingen staande lied 518 : 1, 3 en 4
3. 4.
Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U blijft nu heel mijn leven
weggegeven, om t'ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.
Hoe liefelijk is uw gelaat;
als Gij uw ogen op mij slaat,
dan doet de vreugd mij beven.
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;
uw woord en geest, uw vlees en bloed,
zij zijn mijn ziel, mijn leven.
Heer des hemels laat, getrouwe
mij aanschouwen uw erbarmen.
Herder neem mij in uw armen.
 
Zending
Zegen

                                                     ****
                                   Na de dienst is er gelegenheid
             om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken

MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas: ING bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05

Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 :

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg:
 
Maandag 13 augustus  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Zondag 19 augustus  
Dienst 10.00 uur

_____________________________________________________________________ 

 

 

terug