Indien geleverd Indien geleverd


U kunt kerkdiensten beluisteren via de link 'Kerkdiensten' in het Extra menu hier rechts.

» Liturgie zondag 21 oktober 2018 (in PDF) 
 

__________________________________________________________________________

Orde van dienst voor de viering
van zondag 21 oktober 2018
in de Bethelkerk
herbevestiging van Anneke Rodenburg 

Voorganger : Ds. Guus A.V. Fröberg
Organist
: Guus Korpershoek

 

 
De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom
Wij zingen 612

 
Bemoediging
V.:     Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.:     die hemel en aarde gemaakt heeft
V.:     die trouw is tot in eeuwigheid
g.:     die niet laat varen het werk van zijn handen
Groet:
V.:     De Heer zij met u
g.:     ook met u zij de Heer
 
Wij zingen 612
 
2. 3.
Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij!
Getekend voor ons leven
als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen Naam!
 
                            (hierna gaan we zitten)
 
Kyriëgebed
eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
We zingen: Heer ontferm U over ons
                   Christus ontferm U over ons
                   Heer ontferm U over ons.

 
Glorialied 305
2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht,
vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon,
liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
                                       DIENST VAN HET WOORD
 
Gebed van de zondag
 
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing: Jesaja 29 : 18-24
 
Wij zingen 122 (psalm)


Schriftlezing: Marcus 10: 32-45
 
Wij zingen 534

 
2.
Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3.
Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4.
Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
 
 
Uitleg en verkondiging:  ‘Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend….’ (10:41)
 
Wij zingen 721
2.
Kom, Christus, toon uw ware kracht
en breng uw liefde aan de macht!
Behoed uw kerk in haar verdriet,
dat zij U zegent in haar lied!
3.
Blaas, Trooster, ons uw adem in,
maak ons op aarde eensgezind.
En gaan wij door de laatste poort,
leid ons dan met uw levenswoord.

                         De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 
(Her)bevestiging
Om te beginnen
Gemeente, de kerkenraad heeft u bekend gemaakt dat Anneke Rodenburg zal worden bevestigd tot ouderling.
Anneke zal  worden herbevestigd omdat zij eerder ambtsdrager was.
We stellen vast dat er geen bezwaren zijn, daarom mogen we thans overgaan tot de herbevestiging.
 
Ter inleiding
Steeds opnieuw worden in de gemeente van Christus
vrouwen en mannen geroepen
om samen met de voorganger
de dienst aan Gods Rijk gestalte te geven in het ambt,
en het heil, ons toevertrouwd,
als gegeven talenten te beheren,
tot glorie van de Ene, tot genade voor ons allen.
 
Zo worden in de Gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken.
om samen met de predikanten, kerkelijk werkers,
pastoraal medewerkers en andere gemeenteleden 
deze dienstbaarheid te bevorderen
en dit rentmeesterschap vorm te geven
tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.
 
Gebed
 
Belofte bij voortzetting van het ambt
De ambtsdrager gaan staan
Voorganger: Beste Anneke,
je bent reeds eerder in het ambt bevestigd,
daarom vraag ik je:
Beloof je dit waardig en trouw te blijven doen
met liefde voor de Gemeente van onze Heer Jezus Christus
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt.
En beloven je voorgoed geheim te houden
al wat aan je wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?
Wat is daarop je antwoord?
 
Antwoord: Ja, dat beloof ik.
 
Zegen
Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente.
Allen gaan staan
Gemeente van de Bethelkerk,
nu Anneke Rodenburg is herbevestigd als ouderling,
belooft u haar te omringen met uw meeleven,
haar bij te staan in onze gezamenlijke dienst aan de Heer en zijn Rijk
en haar keer op keer te dragen met uw gebed?
 
Gemeente: Ja beloven wij!
 
Wij zingen 425


DIENST VAN DE GEBEDEN
 
 
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:     
V.:   Dat bidden wij in uw Naam
g.:   Heer hoor ons
Stil gebed
 
Onze Vader (oecumenisch)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
 
 
Mededelingen
 
Inzameling van de gaven voor:
1e      Diaconie
2e      Wijkkas 5
 
                         het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.

Slotlied staande 725

 
 
2.
O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw Koning staan,
uw grote koor in 't zoete licht
van zijn gezicht zingt ons nu voor!
 
3.
Gij heiligen van hier,
zingt met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar 't nieuw Jeruzalem.
Heft dan het hoofd en leeft voorgoed
haar tegemoet. God zij geloofd.

4.
Ook ik zing voluit mee
de glorie van de Naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind mijn leven lang
vol van gezang om Hem mag zijn!
 
Zending en zegen
Allen : AMEN
 

 
***
  Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,
     koffie en limonade staan klaar.


MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas: ING bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05

Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 :

 
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg:
 
Zondag 21 oktober  
Dienst        
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar
10.00 uur
19.00 - 20.30 uur
   
Maandag 22 oktober  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Dinsdag 23 oktober  
Ouderensoos                 
Clubs: jongens 8-12 jaar / meiden 10-12 jaar
Cantorij      
14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
   
Woensdag 24 oktober  
Clubs: gemengd 6-8 jaar          
Verdieping: Bonhoeffer           
10.30 uur
20.00 uur
   
Donderdag 25 oktober  
Clubs: meisjes 8-10 jaar
Glorious Touch              
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
   
Vrijdag 26 oktober  
Messengers           20.00 - 22.00 uur 
   
Zaterdag 27 oktober  
Verhalen die iedere Vlaardinger moet weten 15.00 - 16.30 uur
   
Zondag 28 oktober  
Dienst
Cantatedienst
10.00 uur
17.00 uur
 

Verhalen die iedere Vlaardinger moet weten    

Op zaterdag 27 oktober is er een ingelaste editie van de zaterdagmiddagontmoetingen in de Bethelkerk.
Op die middag wil ons gemeentelid dhr. Jan Anderson graag iets vertellen over de ontwikkeling van Vlaardingen, de stad waar hij trots op is. De eerste plaats aan de mond van de Rijn. Hij schreef er een boekje over in het kader van Vlaardingen 1018. Verhalen waarvan hij vindt “dat iedere Vlaardinger die moet weten!”.
 
Zijn verhalen zijn vooral gerelateerd aan Vlaardinger Ambacht. Eeuwenlang was Vlaardingen omringd door het veel grotere dorp Vlaardinger Ambacht.
Het dorp was tien keer zo groot als Vlaardingen, maar had tien keer zo weinig inwoners. “Vlaardinger Ambacht heeft Vlaardingen dus groot gemaakt!”, aldus Jan.

 
U bent van harte uitgenodigd om een klein uur naar de verhalen van Jan te komen luisteren en de beelden erbij te bekijken. Zaterdagmiddag 27 oktober van 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. Er is een pauze en na afloop is zijn boekje voor een bescheiden prijsje te koop.
 
Aansluitend is dan op zondag 28 oktober het Streekmuseum aan de Kethelweg na kerktijd gratis geopend om de bijbehorende tentoonstelling te gaan bekijken. Van 11.30 uur tot 13.30 uur.
 
U bent van harte welkom!
 
Lianne van Rijn

 

CANTATEDIENST
BETHELKERK VLAARDINGEN

Op zondag 28 oktober 17.00 uur zal de laatste cantate van dit jaar in de Bethelkerk uitgevoerd worden. 
Op de agenda staat ‘Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben', BWV 109, van Johann Sebastian Bach.  
Een van Bach’s mooiste cantates, het openingskoor is ‘een wonder van polyfone declamatie’.

Tevens wordt uitgevoerd het motet ‘Herr komm hinab, eh denn mein Kind stirbet’ van Melchior Franck.
 


Uitvoerenden:
Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam,
Collegium Delft,
orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra,
solisten: Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor).
Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.
Voorganger: ds. Guus Fröberg
 
Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen.
website: www.cantatesvlaardingen.nl
 
De cantates worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm aanbevolen.

 

 
 

 

 

 

terug