Indien geleverd Indien geleverd


U kunt kerkdiensten beluisteren via de link 'Kerkdiensten' in het Extra menu hier rechts.

» Liturgie zondag 18 maart 2018 (in PDF)

________________________________________________________________________

Bethelkerk Vlaardingen
Wijkgemeente Ambacht-Oost
zondag 18 maart 2018
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Bethel Bijzonder dienst
 

Voorganger : Ds. Guus A.V. Fröberg
Viool : Gerard Blok
Orgel
: Guus Korpershoek
en het team van de Bethelbijzonderdiensten:
Martine Dortland, Loes van Hutten, Carry van der Linden
 
 
Bij de liturgische schikking - Thema: Zorgen voor elkaar
 

Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Maar daarbij is hij niet alleen. God zorgt voor hem. Jezus zorgt voor mensen die hij tegenkomt en zo laat hij zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen.
We zien elke week een schikking met 2 agavebladen. De woestijn verandert steeds meer in een tuin. Het koninkrijk van God komt nabij.

Jezus vertelt over de graankorrel ik heb alles voor je over
Graan dat valt in de aarde
en sterft
brengt veel vrucht voort.
Leven verliezen
leven vinden.
We zien graan en roze bloemen. Het licht van Pasen breekt door.
 
De kaarsen worden aangestoken terwijl in de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

 
Welkom
 
Wij zingen : psalm 65 : 1


Psalm 65 uit ‘150 psalmen vrij’ van Huub Oosterhuis

Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.

Hoor dan wie?
Mij – wie mij?

Die deze mens ben
die hier neerligt
nietig schuld beladen
die wil opstaan
ander mens wil zijn
nieuw ik.

Stilte nu.

Bemoediging
V.:              Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.:              die hemel en aarde gemaakt heeft
V.:              die trouw is tot in eeuwigheid
g.:              die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:

V.:              Genade zij u en vrede van God onze Vader
                   en van de Heer Jezus Christus

g.:              Amen.
 

Gebed

MUZIEKSTUK: ‘Siciliano’ uit de tweede fluitsonate van J. S. Bach (BWV 1031)


‘WIT’ van J.C. van Schagen


Als ik van U moet spreken, doe ik alle mooie woorden weg.
Ik wil maar liever weinig zeggen.
Ik wil maar liever enkele kale woorden zeggen.
Wat arme kale woorden, dat is mijn verhaal.
Mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf,
ze weten van dienen niet.
De goede woorden zijn arm en naakt
Als Franciscus.
Ze zijn trouw.
Enkele goede woorden, dat is genoeg.
Want er mag niets komen tussen U en mij.
Eigenlijk wil ik liever met U zwijgen.

Met de kinderen
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Wij zingen ‘Zoek de stilte vindt de ruimte’
melodie Lewis folk melody; tekst Sytze de Vries

 
2. 3.
Stilte vraagt om ons vertrouwen,
koelt de hitte, remt de tred.
God de, de stilte die ons aanspreekt,
kent ons wezen raakt de kern.
Hij schept ruimte in ons denken,
schaduw die de zon laat zien,
schenkt ons moed waar wij te klein zijn,
geeft geloven doel en zin.
Laten wij in zijn Geest voortgaan,
open voor elkaars verdriet,
angsten uit ons leven bannen,
want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen,
ruimte voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!
 
Gedicht : ‘Stilte’ van Guillaume van der Graft

Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel een stilte
midden op straat
een stilte die niet kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf
met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was
en die stem er niet was
had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was
en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen,
zo hard als graniet
en dat kan je doodeenzaam maken.
Maar de stilte,
dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.


MUZIEKSTUK : ‘Meditation’ van Charles Gounod op de eerste prelude van J.S. Bach (BWV 846), ook wel bekend als het ‘Ave Maria’.

Het woord wordt gelezen: Johannes 12: 20-26

Wij zingen ‘U woont niet in een storm


Liedtekst ‘Eventjes Alleen’ van Marco Borsato


Eventjes alleen
Eventjes de stilte om me heen
Even helemaal niets
Even weg van iedereen
Even alles kwijt
Even één seconde zonder tijd
Even één tel
Even één moment alleen voor mij

Even geen zorgen
Geen belangen
Maar eventjes vrij
Even geen morgen
Geen verlangen
Gewoon even vrij

Eventjes alleen
Helemaal alleen

Eventjes alleen
Ik luister naar de stilte om me heen
Even helemaal niets
Eventjes ver weg van iedereen
Even geen gewicht
Eventjes geen lach op mijn gezicht
Voor even geen clown
Heel eventjes doe ik m’n ogen dicht


MUZIEKSTUK : ‘Après un rêve’ van Gabriel Fauré

Meditatie

MUZIEKSTUK : ‘Pie Jésu’ uit het Requiem van Gabriel Fauré
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 
GEBEDEN EN GAVEN
 
Dankgebed en voorbeden
telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam.
g.: Heer hoor ons.

Stil gebed en ‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen
 
Inzameling van de gaven voor:

1e  Diaconie
2e  Wijkkas
 

Meditatieve teksten tijden de collecten met Psalm 65:1 als achtergrondmuziek
 
We zingen
‘Graan dat in de aarde’
 

 
2. 3.
Met geweld begraven
werd de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Jezus is dood,
geen weg lijkt meer te gaan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.
Zaad van God, verloren
in de harde steen,
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen, -
heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.


Zending en  Zegen

MUZIEKSTUK : ‘Rêverie’ van G. Percy Haddock

 
 *****             
             Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,
                      koffie en limonade staan klaar
                     
MEDEDELINGEN

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en op Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
 
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
 
Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer", Schiedamseweg, Vlaardingen.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 :

 
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:

 
Zondag 18 maart  
Provider/tienerclub
Taizégebed, H. Lucaskerk
19.00 - 20.30 uur
19.00 uur
   
Maandag 19  maart  
klussen rond en in de kerk
Wijkerkenraad
09.00 - 12.00 uur
20.00 uur
   
Dinsdag 20 maart  
Ouderensoos
Clubs: meisjes 10-12 jr / jongens 8-12 jr.
Cantorij
14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur
   
Woensdag 21 maart  
Clubs: gemengd 6-8 jr.  
Avondgebed 
18.45 - 19.45 uur
19.30 uur
   
Donderdag 22 maart  
Clubs: Meisjes 8-10 jaar 
Glorious Touch
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
   
Vrijdag 23 maart  
Messengers 20.00 - 22.00 uur
   
Zondag 25 maart  
Dienst Palmzondag
Provider / tienerclub
10.00 uur
19.00 - 20.30 uur
 
‘Hier is een stad gebouwd’
Dit lied vormt de rode draad voor de avondgebeden in de veertig dagen tijd dit jaar. Op 21 maart staat het couplet:
Iedereen wil wel een
ander, maar weet niet hoe.
Iedereen gaat zo zijn
weg, wie weet waar naar toe centraal.
Jongeren van de jeugdkerk gaan samen met Suzan van der Ploeg en Marianne Schipper hier vorm en inhoud aan geven.

Woensdag 21 maart 19.30 in de Bethelkerk


Open kerk rond het rode rondje

21 maart is een belangrijke dag.
Dan mogen we weer van ons recht gebruik maken om te stemmen, opdat er een nieuwe gemeenteraad en nieuw college van B&W kan worden gevormd.
Niet onbelangrijk daarnaast is ook het volgende:
Op 21 maart is Bach jarig: hij zou 333 zijn geworden.
Niet onbelangrijk voor een componist voor wie het getal zo'n grote rol speelde in zijn composities.

Op deze dag is ook de Bethelkerk stemlokaal.

We willen dan rond het stembureau een open en gastvrije kerk zijn.
Zo zal er koffie geschonken worden voor wie stemmen gaat en is er een gastheer, - dame aanwezig.
En er zal af en toe muziek klinken om het wachten te verlichten of gewoon te genieten na gedane plicht
Het zou mij niets verbazen als op deze dag ook Bach niet ontbreekt.

Van harte welkom

Bij Witte donderdag

Donderdag 29 maart
Evenals vorig jaren hebben geen kerkdienst, maar viering met een maaltijd op Witte donderdag. Aanvangstijd 18.00 uur. Iedereen jong en oud is van harte uitgenodigd voor deze maaltijd. Om een idee te hebben hoeveel mensen deel nemen aan deze maaltijd is het wel goed u/ je op te geven bij Cobie Plantinga: , tel. 010 4347162 of op de intekenlijst in de kerk.


 


 

 

terug