Indien geleverd Indien geleverd


U kunt kerkdiensten beluisteren via de link 'Kerkdiensten' in het Extra menu hier rechts.

» Liturgie zondag 7 januari 2018 (in PDF)
 

Orde van dienst voor de viering
van zondag 7 januari 2018
afscheid ambtsdragers
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost


Voorgangers : ds. Guus A.V. Fröberg
Organist : Guus Korpershoek

 
De kaarsen worden aangestoken
 
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
 
Welkom
 
Wij zingen staande 601
2. 3.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
 
Bemoediging

V.:              Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.:              die hemel en aarde gemaakt heeft
V.:              die trouw is tot in eeuwigheid
g.:              die niet laat varen het werk van zijn handen
 
Groet:

V.:              De Heer zij met u
g.:              ook met u zij de Heer
 

                    (hierna gaan we zitten)
 
Wij zingen ‘Wees als een licht’

Twee keer allen daarna canon 1 deurzijde; 2 orgelzijde
 
Kyriëgebed
 
We zingen:
Heer ontferm U over ons
                    Christus ontferm U over ons
                    Heer ontferm U over ons
 
We zingen 281 en coupletten niet uit het Liedboek
10. 11. (LB 5) 
Toon ons uw Zoon als bron van licht,
als weerglans van uw aangezicht:
Kyrie eleison!
Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent:
Kyrie eleison!
   
12.     
Wij vragen vrede voor elkaar.
Maak Gij om Hem ons bidden waar:
Kyrie eleison!
 

                                               DIENST VAN HET WOORD
 
Gebed van de zondag
 
Met de kinderen


                                 De kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing: Jesaja 60 : 1-6
 
Wij zingen (psalm) 72

6.

Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.
 
Schriftlezing: Matteüs 2 : 1-12
 
Wij zingen ‘In de Heer’  (El Senyor)
 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik  en 'k ken geen angst,
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst.

 
Uitleg en verkondiging ‘En daarna…’
 
Wij zingen  ‘Zoek de stilte’
2. 3.
Stilte vraagt om ons vertrouwen,
koelt de hitte, remt de tred.
God, de stilte die ons aanspreekt,
kent ons wezen, raakt de kern.
Hij schept ruimt in ons denken,
schaduw die de zon laat zien,
schenkt ons de moed waar wij te klein zijn,
geeft geloven doel en zin.
Laten wij in zijn Geest voortgaan,
open voor elkaar verdriet,
angsten uit ons leven bannen,
want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen,
ruimt voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!

                           De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Afscheid en bedanken van Margaret Mostert als diaken en Sebo Poel als ouderling
 
                                DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
 
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.:   Dat bidden wij in uw Naam
g.:   Heer hoor ons
 
stil gebed en ‘Onze Vader’
(oecumenisch)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
 
Mededelingen
 
Inzameling van de gaven voor:
1e  
Diaconie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
 
We zingen staande 494
2.  3.
Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.
Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

                tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
                         uit de oppas worden opgehaald

 
Zending en zegen

g: gezongen amen

*****             
                     
                     
MEDEDELINGEN

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en op Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
 
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
 
Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer", Schiedamseweg, Vlaardingen.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 :

 
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:

 
Zondag 7 januari  
Provider 19:00 - 20:30 uur
   
Maandag 8 januari  
klussen rond en in de kerk        09:00 - 12:00 uur
   
Dinsdag 9 januari  
Ouderensoos                        
Clubs: meisjes 10-12 jr / jongens 8-12 jr.
‘Woede en vergeving’ - Avond 4:
Bent u ook zo boos? ‘Wij’ wel!
Locatie: De Windwijzer     
Cantorij                              
14.30 - 16.30 uur
19:00 - 20:00 uur


20:00 uur
20:30 - 22.00 uur
   
Woensdag 10 januari  
Bijbelleerhuis  Job          
Clubs: Gemengd 6-8 jaar   
Moderamen          
10:30 - 12:00 uur
18:45 - 19:45 uur
20:00 uur
   
Donderdag 11 januari  
Clubs: Meisjes 8-10 jaar 
Glorious Touch                        
19:00 - 20:00 uur
20:00 - 22:00 uur
   
Vrijdag 12 januari  
Messengers           20:00 - 22:00 uur
   
Zaterdag 13 januari  
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
   
Zondag 14 januari  
Dienst
Provider/tienerclub         
10.00 uur
19:00 - 20:30 uur
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 


 

 

terug