Indien geleverd Indien geleverd


U kunt kerkdiensten beluisteren via de link 'Kerkdiensten' in het Extra menu hier rechts.

» Liturgie zondag 27 mei 2018 (in PDF) 

Zondag 27 mei 2018
Zondag Trinitatis
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost


 

 Voorganger : ds. Guus A.V. Fröberg
  Organist
: Guus Korpershoek
 De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom
 
We zingen staande 87

 
2.
Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de HEER.
O moederstad, uit u is elk geboren!
3.
God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

 
Bemoediging

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
G.: en die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.: De Heer zij met u
g. ook met u zij de Heer.
 

Wij zingen 87

4.
Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'.
                                                        (hierna gaan we zitten)

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
 
We zingen:

 
Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Glorialied 304
2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3.
Zing van de Geest, de adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:
houd Hem in ere!
 
DIENST VAN HET WOORD
 
Gebed van de zondag
 
Met de kinderen

 
De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: 2 Samuël 6

Wij zingen 149

2.
Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des HEREN wordt geprezen
met het aloude lied der vaadren.
De heilge reien naadren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's HEREN heiligdom.
 
Lezing: Handelingen 2 : 43-47

Wij zingen 591


 
2.
Wij wachten U, o Zon,
het duister duurt zo lang,
het water stijgt
en Gij, Gij zwijgt,
het wordt ons al te bang.
3.
Uw schepping vraagt naar U.
Volhardt Gij in uw rust?
De macht van 't kwaad
gaat rond en gaat
zijn gang naar hartelust.
   
4.
Het was de zesde dag
dat Gij de mensen riep
en schiep voorgoed
in vlees en bloed
en in uw beeld verdiept.
5.
De vrijdag is voorbij,
de sabbath is vervuld.
O dageraad
toon uw gelaat,
een ochtend zonder schuld!

6.
O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan,
maar zend uw kracht
diep in de nacht,
uw kracht om op te staan.

Uitleg en verkondiging ‘De koning danst’

Wij zingen: 706
2.
Zie het gezicht van deze Drie:
een kind in Betlehem,
een mens tot bloedens toe gekroond
buiten Jeruzalem.
De dans van de Drievuldigheid
wordt door geen dood gestuit.
Want stokt ons dansen in het graf,
ook daar leidt God ons uit.
3.
Zing mee, wij zijn door deze Drie in vuur en vlam gezet,
nu Pinksteren de vrijheid geeft
te zeggen wie ons redt!
Ook wij hebben het juk gekend
van Adams erfenis.
Laat horen hoe die zware last
ons afgenomen is.

4.
Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 
DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van de boze.
Want van u is het Koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
 
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:

1.  
Vakantieweken
2.   Protestantse gemeente te Vlaardingen
 
Tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.

Slotlied 675

2.

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zending en zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade.
 
MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas: ING bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05

Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 :

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg:
 
Maandag 28 mei  
Klussen in en rond de kerk  09.00 - 12.00 uur
   
Dinsdag 29 mei  
Ouderensoos
Cantorij
14.30 - 16.30 uur
20.30 - 22.00 uur
   
Woensdag 30 mei  
Wijkkerkenraad 20.00 uur
   
Maandag 28 mei  
Pastoraal team
Klussen rond en in de kerk
10.00 uur
09.00 - 12.00 uur
   
Dinsdag 29 mei  
Ouderensoos
Cantorij
14.30 - 16.30 uur
20.30 - 22.00 uur
   
Woensdag 30 mei  
Wijkkerkenraad 20.00 uur
   
Zaterdag 2 juni  
Oud papier Goudenregenstraat 08.30 uur  - 12.00 uur
   
Zondag 3 juni  
Dienst 10.00 uur


   LEZINGWIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 3 juni a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om zoet broodbeleg (jam, hagelslag, pastachoca, pindakaas o.i.d.) in te leveren.
De bakken worden maandagmorgen opgehaald, later inleveren kan helaas niet.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert

RONDJE AMBACHT 2018

 

 

 

terug